Usluge izrade elaborata procjene nanosa na kritičnim dionicama na rijeci Dravi u vrijeme trajanja koncesije

Evidencijski broj: E-BAG-05/2017
Predmet: Usluge izrade elaborata procjene nanosa na kritičnim dionicama na rijeci Dravi u vrijeme trajanja koncesije
Datum objave: 10.07.2017
Rok za dostavu ponude: 10.08.2017
Prilozi:
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex