Pregled ugovora

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine objavljenom u Narodnim novinama br. 32 od 18. ožujka 2011. godine, kojim se tijela javne vlasti koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/2007 i 125/2008), zadužuju da dosljedno i ažurno postupaju prema odredbi članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, Agencija za vodne putove objavljuje na svojim web stranicama podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti.

Naziv Format Veličina Download
Pregled ugovora za 2011.g. pdf 50 kB
Pregled ugovora za 2010.g. pdf 194 kB
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex