Newada Duo

NEWADA duo u početnoj fazi

Projekt NEWADA duo potiče uprave zadužene za upravljanje vodnim putovima na Dunavu, u postizanju zajedničkog nivoa usluga duž Dunava i njegovih plovnih pritoka. Ova suradnja fokusira se na efikasno i efektivno održavanje infrastrukture vodnih putova kao i na servise usmjerene prema korisnicima. Ovaj pristup u NEWADA duo rezultirati će u korisnostima za krajnje korisnike.

NEWADA

NEWADA projekt (2009-2012) za cilj je imao povećanje učinkovitosti Dunava kao europskog transportnog koridora VII kroz inteziviranje kooperacije između administracija za upravljanje vodnim putovima, koje su pomogle u promoviranju unutarnje plovidbe kao troškovno i ekološki prihvatljivog modela transporta.

Glavni rezultati su:

 • Intenzivnija suradnja na hidrološkim i hidrografskim zadacima
 • Poboljšanje na fizičkoj dostupnosti infrastrukture vodnih putova
 • Poboljšan pristup ICT mreži i servisima
 • Integracija odgovornih dionika te povećanje suradnje

Podaci o projektu

Kordinator projekta: via donau
Proračun: € 2,2 Mio.
Početak: Listopad 2012
Trajanje projekta: 2 godine (do Rujna 2014)
Financijska sredstva programa: SEE
Partneri projekta: Austria, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Srbija, Slovačka

Kontakt

Barbara Kéri (Projekt menadžer)
Tel: +43 (0) 50 4321-1635
Email: barbara.keri@via-donau.org

Hélène Gilkarov (Diseminacija)
Tel: +43 (0) 50 4321-1403
Email: helene.gilkarov@via-donau.org

Priča se nastavlja: NEWADA duo nastavak je inicijative NEWADA projekta za plovidbu Dunavom

Započeo je projekt NEWADA duo koji je finaciran iz sredstava Europske unije. Mreža Dunavskih vodnih administracija - baza podataka i orjentacija korisnika, doprinjeti će harmonizaciji nivoa usluge u upravljanju vodnim putovima.

Projekt NEWADA duo, drugi je projekt ove vrste, koji je zapravo nastavak projekta NEWADA (2009-2012). Pod vodstvom via Donau, Austrijske uprave za vodne putove, ovi projekti okarakterizirani su kao konkretan pristup upravljanja vodnim putovima i informacijama koje će biti pretočene u pogodnosti za korisnike duž Dunava i njegovih pritoka.

Posoebnost NEWADA projekta je odbor direktora, nadležno tijelo koje okuplja sve direktore iz partnerskih vodnim administracija u svrhu donošenja strateških odluka, prepoznavanja i koordinacija planova za buduću implementaciju indikatora. Ovo tijelo nastaviti će svoj rad i nakon završetka projekta kako bi se u potpunosti ostvarili rezultati projekta.

Ciljevi NEWADA duo projekta su :

 • Poboljšano upravljanje vodnim putovima (integrirano, održivo i koordiniranih na regionalnoj razini)
 • Poboljšanjo održavanje vodnih putova (poboljšana i koordinirana učinkovitost)
 • Poboljšana orjentacija krajnjih korisnika
 • Harmonizirana infrastruktura baze podataka
 • Poboljšane komunikacijske tehnologije (harmonizirani podaci o stanju plovnog puta)
 • Bolja promidžba unutarnje plovidbe
 • Potpora pilot istraživanjima
 • Ispunjavanje nacionalnih prioriteta kroz ukljupartnera
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex