RIS COMEX

RIS COMEX je višekorisnički projekt u kojem sudjeluje 15 projektnih partnera iz 13 zemalja EU pod koordinacijom Austrijske vodne uprave Viadonau sa zajedničkim ciljem ostvarivanja funkcionalnosti usluga na definiranim RIS koridorima.

Projekt je fnanciran od strane CEF-a a usmjeren je na definiranje, specifikaciju, implementaciju i održivi rad RIS koridora nakon dobivenih rezultata u sklopu projekta CoRISMa. RIS COMEX započeo je tijekom 2016. godine i trajat će do kraja 2020. godine.

Projekt RIS COMEX ima za cilj provedbu i ostvarivanje funkcionalnosti prekograničnih Riječnih informacijskih servisa na temelju operativne razmjene podataka RIS-a. Takve RIS usluge omogućit će upravljanje prometom od strane javnih ustanova i tijela državne uprave te upravljanje prometom od strane logističkog sektora.

 • Korisnik (Projektni partner): Agencija za vodne putove
 • Vrijednost projekta: 26.501.194 € (HR dio - 1.557.600 €)
 • Trajanje projekta: 06/2016. – 12/2020.

Opći ciljevi projekta:

 • razvoj cjelokupnog koncepta upravljanja RIS koridorima (počevši od rezultata projekta CoRISMa) u dijalogu između pružatelja RIS usluga i logističkih korisnika (npr. Brodara, posade broda, operatera terminala itd.) kako bi se osigurala relevantnost implementiranih usluga;
 • provedba i potpuna operacionalizacija odabranih dijelova cjelokupnog koncepta koji pruža veću kvalitetu i informacije o dostupnosti određenog plovnog puta i prometu što će rezultirati osobito značajnim povećanjem učinkovitosti prometa na unutarnjim plovnim putovima i izravnim prednostima korištenja RIS-a u smislu povećanja sigurnosti, učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti unutarnje plovidbe kao načina prijevoza;
 • definirani i usuglašeni operativni sporazumi (pravni, organizacijski, financijski, tehnički, kvalitetni) kako bi se osiguralo održivi daljnji razvoj, implementacija i funkcionalnost infrastrukture i usluga za upravljanje RIS koridorima;
 • usklađivanje koncepata razmjene podataka;
 • napredak na usklađivanju usluga u području transportnih informacija na europskoj i/ili koridorskoj razini na temelju postojećih rješenja i koncepata (npr. IVS90, ERI agent, R2D2);
 • RIS COMEX kao platforma koja okuplja javni i privatni sektor u upravljanju koridorima omogućenim RIS-om, olakšat će dijalog između pružatelja informacijskih RIS-a i logističkig korisnika (npr. Brodarima, operaterima itd.);
 • RIS COMEX će razviti usklađene Riječne informacijske servise za uključivanje u inicijativu DINA i dovesti RIS korak dalje u integraciju s drugim načinima prijevoza.

Specifični ciljevi projekta:

 • bolje planiranje prijevoza unutarnjim plovnim putovima (povećana pouzdanost);
 • smanjenje vremena čekanja i putovanja;
 • povećanje učinkovitosti u prometu unutarnjim plovnim putovima;
 • optimalna uporaba infrastrukture (povećana iskoristivost kapaciteta);
 • smanjenje administrativnih prepreka.

RIS COMEX Activity chart

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex