Postupci javne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!

U cilju povećanja transparentnosti u radu Agencije za vodne putove vezano za provođenje postupaka javne nabave, pored objava objavljenih u Elektroničkom oglasniku javne nabave, na internetskim stranicama objavljuju se i pojedini dokumenti koji su doneseni u postupcima javne nabave.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex