Prvi sastanak Dunavskog foruma

Dunavski forumDana 28. studenog 2013. godine u prostorijama Agencije za vodne putove u Vukovaru održan je prvi sastanak Dunavskog foruma dionika projekta „Uređenje plovnog puta rijeke Drave od ušća (rkm 0) do luke Osijek (rkm 12)“.

Agencija za vodne putove osnovala je Dunavski forum 2012. godine radi uspostave bolje komunikacije između administracija zaduženih za vodne projekte na Dunavu i njegovim pritokama, a u skladu sa smjernicama iz Platina priručnika dobre prakse u održivom planiranju vodnih putova (Akcijski plan Europske komisije NIADES ) i Zajedničke izjave o vodećim principima za razvoj unutarnje plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav (donesena od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav i Dunavske komisije).

Forumom će se ostvarivati aktivno uključenje dionika odnosno njihovo puno sudjelovanje kroz cijeli proces projektnog planiranja, a samim time i njihov izravan doprinos u krajnjem ishodu i planovima.

Ideja Dunavskog foruma prihvačena je sa velikim odazivom sudionika koji su svojim saznanjima i informacijama doprinijeli uspješnoj suradnji.

Pored predstavnika Agencije za vodne putove kao nositelja budućeg projekta, na forumu sudjelovali su predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede,Hrvatskih voda, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Lučke uprave Osijek, Luke Tranzit Osijek, Lučke kapetanije Osijek, Općine Bilje, Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode te predstavnici Udruge Zeleni Osijek.

Forum je od iznimnog značaja za Agenciju za vodne putove samim time što dosadašnja praksa izrade projekata uređenja plovnih putova nije uključivala dionike iz raznih oblasti društva.

Na web stranicama Agencije će biti objavljivani svi detalji vezani uz rad Foruma.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex