Predstavljanje projekta Potpune implementacije riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi

Sisak 06.10.2015.

U HGK Županijskoj komori Sisak održano je predstavljanje projekta Potpune implementacije riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi.

Modernizacija sektora unutarnje plovidbe mora neizbježno uključivati nove koncepte i tehnologije koje za cilj imaju unapređenje konkurentnosti sektora unutarnje plovidbe u usporedbi sa drugim prometnim modovima.

Budući da su ključne prednosti unutarnje plovidbe upravo sigurnost i ekološka održivost, prometni sektor djeluje sa ciljem očuvanja tih prednosti na način da se sigurnost plovidbe podigne na novu razinu.

Implementacija cijelokupnog sustava RIS-a na rijeci Savi sljedeći je korak ka rehabilitaciji i unapređenju rijeke Save koju je 2005. godine započela Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC). Projekt koji je postavio temelje ovom projektu je Detaljni dizajn i instalacija prototipa Riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi (2010). Izvršitelj će implementaciju RIS-a provoditi u skladu sa europskom RIS Direktivom (2005/44/EC) koja definira preduvijete tehničke kompatibilnosti pojedinih nacionalnih sustava unutar Europske unije.

Prilikom predstavljanja projekta prisutnima se obratio zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić koji je između ostaloga istaknuo: „Sustav riječnih informacijskih servisa i glasovni VHF sustavi u Hrvatskoj nisu nepoznanica, već sedam godina postoje na rijeci Dunav i potpuno su operativni. Stoga će ovaj projekt omogućiti integraciju RIS-a na Savi sa postojećim sustavom na rijekama Dunavu i Dravi čime će se osigurati potpuna funkcionalnost RIS i VHF sustava na unutarnjim plovnim putovima Republike Hrvatske.“

„RIS će omogućiti povećanje razine sigurnosti i zaštite okoliša prometa na unutarnjim plovnim putovima, kao i modernizaciju komercijalnih usluga u riječnom prometu.“ dodao je zamjenik ministra i zaključio kako je očekivani učinak projekta veća konkurentnost riječnog prometa što je u trendu i sa smjernicama glavnih ciljeva europske prometne politike.

Na predstavljanju projekta, uz zamjenika ministra Zdenka Antešića, sudionicima su se obratiti i ravnatelj Agencije za vodne putove Zrinko Zvocak, koja je korisnik projekta te zamjenik tajnika za plovidbu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save Željko Milković.

Projekt ukratko

Projekt je sufinanciran od strane EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OPERATIVNI PROGRAM promet 2007-2013

Opći cilj: Unapređenje sigurnosti i efikasnosti unutarnje plovidbe na rijeci Savi u skladu s EU RIS Direktivom (2005/44/EC)

Specifični cilj: Potpuna implementacija riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi (RIS)

Neposredni rezultati:

  • potpuna implementacija RIS-a (AIS sustav, govorni VHF sustav, RIS indeks, baza podataka o trupu plovila) na rijeci Savi koja obuhvaća razvoj i integraciju sustava
  • prijenos potpuno implementiranog RIS-a u konačni modalitet rada uz provođenje treninga za osoblje naručitelja i korisnika sustava

Trajanje: 15 mjeseci (početak: 26.08.2015.)

Vrijednost ugovora:

Usluge - 2.675.375,00 HRK (RGO komunikacije d.o.o.)

Oprema - 2.355.250,00 HRK (KONČAR – Elektronika i informatika d.d.)

85 posto se sufinancira iz fondova Europske unije

Korisnik: Agencija za vodne putove

Faze provedbe projekta

Implementacija:

  • Detaljan dizajn RIS sustava
  • Instaliranje opreme i uspostava komunikacijske mreže
  • Implementiranje pod-sustava: T&T – praćenje i lociranje plovila (AIS), glasovni VHF sustav, Baza podataka o trupu plovila (HullDB), RIS indeks
  • Integracija AIS i glasovnog VHF sustava
  • Probni rad sustava
  • Prelazak u konačni modalitet rada
  • Trening i korisnička podrška
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex