Financijsko upravljanje i kontrola

Financijsko upravljanje i kontrole (FMC) sveobuhvatan je sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. FMC obuhvaća sve poslovne transakcije, a posebno one koje su vezane uz rashode/izdatke, prihode/primitke, natječajne procedure i ugovaranje, povrate pogrešno doznačenih iznosa, imovinu i obveze. FMC provode čelnici i svi zaposlenici.

Svrha uvođenja sustava FMC je poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva kao što su:
- obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
- usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima,
- zaštita imovine od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i nenamjenskim korištenjem te od nepravilnosti i prijevara,
- jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća,
- pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI VEZANI UZ FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

  • Naputak o otkrivanju,o postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12)
  • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)
  • Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola (NN 130/11)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10)
  • Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 106/12)
  • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11)
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex