Obnova i unapređenje plovnog puta rijeke Save

29.07.2013

Plovni put rijeke Save klasificiran je kao međunarodni plovni put IV. klase plovnosti od granice sa Republikom Srbijom (rkm 211) do Siska (rkm 594). Trenutno plovni put ne udovoljava uvjetima IV. klase plovnosti odnosno ne omogućava nesmetanu plovidbu kroz 300 dana u godini za plovila sa maksimalnim gazom od 2,5m.

Prema Idejnom projektu potrebno je obnoviti 46 postojeće vodograđevine (obaloutvrde i pera), te izgradnja 137 novih vodograđevina (obaloutvrde, pera i pragovi). Obnovu postojećih i izgradnja novih pera čime će se smanjiti širina vodnog puta, povećati dubina odnosno koncentrirati tok rijeke prema plovnom putu. Planira se izgradnja pragova na dnu rijeke koji bi povećali razinu vode; iskapanje materijala na mjestima manjih dubina zbog povećanog nanosa te obnova postojećih i izgradnja novih obaloutvrda koje će sprijećiti eroziju obale.

Cilj projekta je unapređenje plovnog puta rijeke Save na međunarodni plovni put IV. klase. Prema AGN Sporazumu (Sporazum o Europskim plovnim putovima od međunarodnog značenja) plovni put Rijeke Save je klasificiran kao plovni put IV. klase plovnosti. U tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta koji se financiraju iz IPA IIIa komponente.

Za projekt „Obnova i unapređenje plovnog puta rijeke Save“ izrađena je slijedeća dokumentacija:

  1. Feasibility Study and Project Dokumentation for the Rehabilitation and Development of Transport and Navigation on the Sava River Waterway, 2008.g.
  2. Idejni projekt uređenja savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska, 2006.g.
  3. Studija o utjecaju na okoliš zahvata - uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska, 2010.g.

Isto tako važno je napomenuti da je navedeni projekat uređenja savskog plovnog puta samo dio projekta „Obnova i razvoj plovidbe na plovnom putu rijeke Save“ koji se odnosi na cjelokupni plovni put od Beograda do Siska i provodi se u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, a sukladan je međunarodnim obvezama održavanja plovnog puta prema Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save koji je zaključen između Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Projekat ima status jednog od prioritetnih regionalnih projekata i kao takav nalazi se na listi projekata SEETO-a.

Na sljedećim linkovima može se preuzeti dokumentacija za rijeku Savu:

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex