Studija utjecaja na okoliš za zahvat uređenja vodnog puta i regulacijskih radova na rijeci Dunav od 1380 do 1433 rkm

06.07.2017

Promatrani potez rijeke Dunav smatra se kritičnim dijelom Dunava kroz Republiku Hrvatsku, u pogledu stabilnosti riječnog korita, uvjeta plovidbe, te pronošenja nanosa i leda.

Zbog učestalog pomjeranja matice toka Dunava dolazilo je do naizmjeničnog rušenja desne i lijeve obale Dunava na predmetnom dijelu. Iz tog razloga su tijekom prošlog stoljeća izvođeni regulacijski radovi na predmetnom sektoru Dunava, nešto intenzivnije u periodu od 60-tih do početka 90-tih godina prošlog stoljeća.

Radovi su obavljani radi stabilizacije obale i korita, te radi omogućavanja nesmetane plovidbe. Zbog privremene okupiranosti područja tijekom ratnih zbivanja u RH te nedostatka financijskih sredstava, izostali su radovi tehničkog održavanja predmetne dionice, a posljedice neodržavanja odrazile su se na stanje korita i obala, gdje su evidentirana progresivna oštećenja istih koja nastaju pod erozijskim djelovanjem naročito visokih voda, a posebno prijete desnoj obali Dunava, odnosno prostoru Parka prirode Kopački rit.

Dunav na ovom području ima veliku ulogu za Park prirode Kopački rit jer prihranjuje to područje vodom i definira vodni režim.

U cilju osiguravanja odgovarajućeg vodnog režima, zaštite od daljnjeg erodiranja obala i neželjenih morfoloških promjena korita Dunava nužna je sanacija predmetnog poteza u vidu regulacijskih građevina kojima bi se osigurala stabilnost obala i korita, propusnost korita za vodu, nanos i led, te održavanja plovnih uvjeta međunarodnog plovnog puta.

Analizom predloženih rješenja u odnosu na moguće utjecaje kao najprihvatljivije rješenje predlaže se izgradnja regulacijskih građevina kako je prikazano u slijedećoj tabeli.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex