Izgradnja zimovnika u Opatovcu

06.07.2017

Trenutno na području RH ne postoji niti jedan zimovnik na unutarnjim plovnim putovima koji bi omogućio sklanjanje brodova za vrijeme pojave leda na plovnim putovima ili neke druge izvanredne situacije uslijed koje dolazi do prekida plovidbe.

Na rkm 1314 rijeke Dunav u rukavcu Dunava između Opatovačke ade i naselja Opatovac, na međunarodnom vodnom putu VI.c klase, planira se izgradnja prvog zimovnika u RH koji će omogućiti pristajanje brodova i boravak brodova u vrijeme kad nije moguća plovidba Dunavom.

Izgradnja zimovnika obuhvaća izgradnju obalnih građevina, privezne opreme, pomoćnih građevina i uređenje akvatorija. Zimovnik će biti opremljen svom potrebnom infrastrukturom.

Predviđena duljina obaloutvrde je cca 700m i u zimovniku će biti omogućen smještaj 23 plovila standardnih dimenzija 76,5 x 11,4m.

Za zahvat je provedena glavna ocjena zahvata na ekološku mrežu, te je u tijeku ishođenje Lokacijske dozvole.

zimovnik

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex