Idejni projekt sanacije korita i desne obale Dunava od km 1410 do km 1433

06.07.2017

Konstantno napredovanje erozije desne obale i odnošenje terena za posljedicu može imati devastiranje i odnošenje teritorija Republike Hrvatske i ugrožavanje područja Parka prirode Kopački rit koje je smješteno neposredno nizvodno od predmetne dionice.

Radi postupka rješavanja problema daljnjeg erodiranja obale i neželjenih morfoloških promjena korita rijeke Dunav idejnim projektom je razrađena sanacija korita i desne obale rijeke Dunav na potezu od rkm 1410 do rkm 1433 u cilju tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i međunarodnog plovnog puta.

Fiksiranje desne regulacijske linije rijeke Dunav od rkm 1410 do rkm 1433 postiže se izvedbom niza regulacijskih građevina. Na desnoj obali predmetne dionice predložena je izvedba 10 T-pera i 1 obaloutvrda.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex