Idejni projekt sanacije korita i desne obale Dunava od km 1350 do km 1380 u cilju tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i međunarodnog plovnog puta

29.07.2013

Radi postupka rješavanja problema koji se očituju u vidu neželjenih morfoloških promjena korita rijeke Dunav te problema u plovidbi na predmetnoj dionici izrađeno je Idejno rješenje uređenja (regulacije) sanacije korita i desne obale rijeke Dunav na potezu od rkm 1350 do rkm 1380 u cilju tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i međunarodnog plovnog puta.

Fiksiranje desne regulacijske linije rijeke Dunav od rkm 1350 do 1380 postiže se izvedbom niza regulacijskih građevina. Na desnoj obali predmetne dionice predložena je izvedba: 7 T-pera, 1 obaloutvrda, 1 paralelna gradnja, i 1 pregrada.

Situacija

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex