Izrađeni projekti za rijeku Dravu

06.07.2017

Za rijeku Dravu izrađeni su sljedeći projekti:

1. Idejni projekt održavanja plovnog puta od međunarodnog značenja na rijeci Dravi od 0 do 22 rkm
Dionica od 0 do 22 km nalazi se na području Osječko-baranjske županije. Lijeva obala rijeke Drave od 0 do 15 km čini granicu Parka prirode Kopački rit, dok se na desnoj obali nalaze naselje Aljmaš koje je na samom ušću u Dunav te Bijelo Brdo, Sarvaš i Nemetin. Od 15 do 22 km Drava prolazi područjem grada Osijeka. Drava je na promatranoj dionici većim dijelom regulirana, a na području grada Osijeka gotovo je u potpunosti regulirana, a dio regulacijskih zahvata definirano je ovim projektom.

2. Idejni projekt uređenja rijeke Drave na potezu od km 14+100 do km 19+300
Dionicu karakteriziraju relativno stabilni profili, dok su negativne morfološke promjene izražene na rubnim dijelovima predmetne dionice, to jest kod pregrade "G" te na dijelu dionice neposredno nizvodno od željezničkoga mosta. Za zahvat izvedbe pregrade „G“ usvojena je Studija utjecaja na okoliš za pregradu „G“ na rijeci Dravi rkm 14+110, Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 2004. godine.


3. Idejni projekt uređenja rijeke Drave od rkm 22 do rkm 32 s uređenjem za potrebe mosta na koridoru Vc
Dionicu rijeke Drave od 22 do 32 rkm karakterizira razvedenost toka izazvana brojnim sprudovima i varijacijama širine vodotoka. Jednako tako velika je razlika i u stupnju uređenosti dijelova ove dionice koje se kreću od potpuno reguliranih dionica do onih na kojima regulacijskih radova gotovo uopće pa i nema. No za cjelokupnu se dionicu rijeke Drave od 22 do 32 rkm može zaključiti da nisu provedeni regulacijski radovi u dostatnom opsegu te su vidljive znatne morfološke promjene (pojava sprudova, meandriranje Drave unutar korita - pomjeranje talwega) i izražena bočna erozija obala u konkavama krivina s deponiranjem nanosa u konveksama.

4. Idejni projekt uređenja regulacije i plovnog puta rijeke Drave od km 32 do km 47
Idejni projekt je izrađen u svrhu fiksiranja obala i stabilizacije profila (stabilnost obala i korita), propusnosti korita za vodu, nanos i led, te zaštite navedenih objekata, s posebnim naglaskom na plovni put, te u sklopu rješenja određeni su prioritetni radovi i mjere za poboljšanje plovnosti i osiguranja plovnosti za III. kategoriju plovnog puta.
Projektom se predviđa gradnja 25 T-pera, obaloutvrda te sanacija postojećih građevina.

5. Idejni projekt sanacije korita i obale rijeke Drave na km 47 – 49
Dionicu rijeke Drave od 47 rkm do 49 rkm karakterizira izvedeni prokop "Valpovačka plaža"te značajniji morfološki procesi izazvani prokopom. Morfološki procesi na široj dionici od 47 do 52 rkm i ranije su predstavljali problem zbog postojanja oštre krivine. Dionica je analizirana u cilju osiguranja plovidbe, transporta leda i nanosa te smanjenja ugroženosti desne obale rijeke Drave.
Ovaj projekt je izrađen kako bi se definirali regulacijski objekti u cilju reguliranja rijeke Drave u potrebnim gabaritima (regulacijska širina od 180 m) i kako bi se osigurala plovnost na promatranom sektoru.

6. Idejni projekt sanacije korita i obale rijeke Drave na km 49 – 52
Projekt čini integralnu cjelinu s Idejnim projektom sanacije korita i obale rijeke Drave na km 47 – 49 jer je uočena potreba za regulacijom dionice od 47 do 49 rkm, obzirom da se prokop Valpovačke plaže nije formirao u punoj regulacijskoj širini te da suženje korita na lokaciji prokopa uvjetuje i promjene na uzvodnoj dionici od 49 do 52 rkm.

7. Idejni projekt regulacije rijeke Drave od rkm 52 do rkm 56
Svrha ovog projekta je usklađivanje elemenata plovnog puta sa izgradnjom mosta Belišće koji povezuje slavonsku i baranjsku stranu rijeke Drave. Mosna konstrukcija je grednog tipa s jednim stupom u sredini i
bočnim osloncima na obalama rijeke Drave. Most prelazi rijeku Dravu u širini 180 m.

8. Glavni projekt sanacije lijeve obale rijeke Drave na km 50
Svrha ovog projekta je tražena širina rijeke Drave koja bi trebala iznositi 180 m. Na obrađenom potezu rijeke nalazi se most Belišće, nizvodno od mosta nalazi se izgrađena obaloutvrda i kosa obala Kombinata Belišće dd na desnoj obali, dok je uzvodno od lokacije mosta regulacijskim radovima (prvenstveno perima) definirana regulacijska linija rijeke Drave.

9. Idejni projekt regulacije i uređenja plovnog puta rijeke Drave od km 52 do km 70
Idejni projekt je izrađen u svrhu fiksiranja obala i stabilizacije profila (stabilnost obala i korita), propusnosti korita za vodu, nanos i led, te zaštite navedenih objekata, izrađen je idejni projekt predmetne dionice, s posebnim naglaskom na plovni put, te u sklopu rješenja određeni su prioritetni radovi i mjere za poboljšanje plovnosti i osiguranja plovnosti za III. klasu plovnog puta do st. rkm 55+450, a uzvodno od te stacionaže II. klasu plovnog puta.
Projektom se predviđa gradnja 23 T-pera, 1 paralelne građevine i obaloutvrda.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex