Upravno vijeće

Članovi upravnog vijeća Agencije za vodne putove

Odlukom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/17-01/122; Urbroj: 5030115/1-17-04 od 6. travnja 2017. imenovani su članovi Upravnog vijeća Agencije za vodne putove:

  1. JEROLIMA PAVLOVIĆ – predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu
  2. doc.dr.sc. DUŠKA KUNŠTEK – predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu
  3. ZRINKA ČOBANKOVIĆ – predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu
  4. SAŠA RADOJEVIĆ – predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša
  5. ZORAN RAVLIĆ – predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije
  6. ELIZABETA KOS – predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje vodama
  7. SILVIJA SITAR – predstavnica Hrvatskih voda
Newada
Newada Duo
Platina
CEVNI
FAIRway