Kritični sektori

Rijeka Dunav od rkm 1295+500 do rkm 1433+100

Kritične dionice za plovidbu definirane su od strane Mješovite stručne grupe R. Hrvatske i R. Srbije za održavanje plovnog puta, a prepoznato je ukupno 17 dionica. Na većini dionica, kao nedostatak je utvrđena nedovoljna širina plovnog puta, a na četiri dionice je to nedovoljna dubina. To su dionica „kanala Mohovo“, dionica Sotin, dionica u zoni rkm 1397-„Židovski rukavac“ i dionica Apatin. Pritom su ograničavajuće dionice Kanal Mohovo i Apatin.

Direkcija za plovne puteve Beograd i Agencija za vodne putove Vukovar u 2014. godini izradili su dokument pod nazivom "Primjena metodologije prioritizacije kritičnih sektora na zajedničkoj HRV-SRB dionici rijeke Dunav" u kojem je analizirano stanje kritičnih sektora u 2013. godini, te određeni najkritičniji sektori na kojima će se provoditi godišnje detaljno hidrografsko snimanje. Određivanje najkritičnijih sektora stručne službe nadležnih ustanova svake godine međusobno usklađuju.

Kritični sektor RKM od RKM do Datum snimanja Pregledna situacija
Apatin 1407 1400.0 16.01.2018
Židovski rukavac 1389+000 1397+000 18.01.2018
Židovski rukavac 1397.2 1389.0 16.06.2016
Ušće Drave 1381+600 1383+400 31.01.2018
Ušće Drave 1383.4 1381.6 08.05.2017
Staklar 1373.0 1377.0 29.03.2018
Erdut-Bogojevo 1364.0 1366.5 25.04.2018
Staklar 1376.8 1373.4 11.05.2016
Borovo 1 1344.0 1349.0 27.04.2018
Borovo 1 1348.4 1344.0 12.07.2017
Borovo 1344+000 1348+400 11.07.2016
Vukovar 1325.0 1329.0 18.04.2018
Vukovar 1332.0 1324.5 04.07.2017
Sotin 1321 1324 14.02.2019
Sotin 1321.6 1323 13.08.2018
Sotin 1323 1324 15.03.2018
Sotin 1321+000 1323+000 12.07.2016
Mohovo 1308+000 1311+400 23.11.2017
Mohovo 2 1311.0 1310.0 19.09.2014
Mohovo 1 1310.0 1308.0 11.06.2014
Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex