Kritični sektori

Rijeka Dunav od rkm 1295+500 do rkm 1433+100

Kritične dionice za plovidbu definirani su od strane Mješovite stručne grupe R. Hrvatske i R. Srbije za održavanje plovnog puta, a prepoznato je ukupno 17 dionica. Na većini dionica, kao nedostatak je utvrđena nedovoljna širina plovnog puta, a na četiri dionice je to nedovoljna dubina. To su dionica „kanala Mohovo“, dionica Sotin, dionica u zoni rkm 1397-„Židovski rukavac“ i dionica Apatin. Pritom su ograničavajuće dionice Kanal Mohovo i Apatin.

Direkcija za plovne puteve Beograd i Agencija za vodne putove Vukovar u 2014. godini izradili su dokument pod nazivom "Primjena metodologije prioritizacije kritičnih sektora na zajedničkoj HRV-SRB dionici rijeke Dunav" u kojem je analizirano stanje kritičnih sektora u 2013. godini, te određeni najkritičniji sektori na kojima će se provoditi godišnje detaljno hidrografsko snimanje. Određivanje najkritičnijih sektora stručne službe nadležnih ustanova svake godine međusobno usklađuju.

Kritični sektor RKM od RKM do Datum snimanja Pregledna situacija
Borovo 1344+000 1348+400 11.07.2016
Sotin 1321+000 1323+000 12.07.2016
Newada
Newada Duo
Platina
CEVNI
FAIRway